07شرکت داده پردازی فن آوا به مناسبت فصل پاییز و بازگشایی مدارس و بنا به تقاضای سرویس های ویژه از سوی مشتریان، اقدام به تعریف سرویس های ویژه اینترنت پرسرعت ADSL نموده است. مشخصات این سرویس ها به قرار فوق است.

• متوسط ضریب تسهیم خط سرویسها یک به سه (1/3) می باشد و این ضریب از میزان یک به هشت (1/8)تجاوز نمی نماید.


• مطابق با بند 3 مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات به ازای خرید هر گیگ ترافیک 25% حجم ترافیک بیشتر ارائه می شود.
• برای مصارف کسری از گیکا بایت ، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.
• هزينه نصب و راه اندازي براي تمامي سرويس ها 9.500 تومان مي باشد.

 

 

مبلغ 5000 تومان به عنوان هزینۀ دایری و تخلیه
به کليه قيمت هاي فوق %6 ماليات ارزش افروده (%3.6 ماليات بر ارزش افزوده و %2.4 عوارض شهرداري افزوده مي شود.