احتراما به استحضار مشترکین محترم می رساند با توجه به تغییر سیاست های مجموعه باران تلکام سرویس کاربران تلویزیون اینترنتی آیو از این پس بصورت نیم بهای داخلی محاسبه خواهد شد و از سرویس های رایگان شرکت داده پردازی فناوا حذف گردیده است.