فهرست سرویس های +ADSL2

  • icon سرویس های حجمی
  • icon سرویس های نامحدود
  • icon سرویس غیرحجمی
  • icon ترافیک اضافه
  • icon جشنواره فروش
  • icon تعرفه مودم ها

یک ساله (تومان)
118.000
222.400
شش ماهه (تومان)
60.600
115.300
سه ماهه (تومان)
31.500
60.450
یک ماهه (تومان)
10.500
21.750
ترافیک ماهیانه
3 گیگ
5 گیگ
 
DP-128-3G
DP-128-5G-NF

یک ساله (تومان)
130.000
234.400
243.400
351.400
شش ماهه (تومان)
66.600
121.300
129.400
183.400
سه ماهه (تومان)
34.500
63.450
69.700
99.400
یک ماهه (تومان)
11.500
22.750
26.300
38.300
ترافیک ماهیانه
3 گیگ
5 گیگ
9 گیگ
15 گیگ
  
DP-256-3G
DP-256-5G-NF
DP-256-9G
DP-256-15G

 

یک ساله (تومان)
148.000
252.400
243.400
459.400
شش ماهه (تومان)
75.600
130.300
129.400
237.400
سه ماهه (تومان)
39.000
67.950
68.800
126.400
یک ماهه (تومان)
13.000
24.250
25.600
48.800
ترافیک ماهیانه
3 گیگ
5 گیگ
8 گیگ
20 گیگ
 
DP-512-3G
DP-512-5G-NF
DP-512-8G
DP-512-20G

 

یک ساله (تومان)
172.000
213.400
294.400
393.400
663.400
726.400
شش ماهه (تومان)
87.600
110.800
153.100
204.400
339.400
370.900
سه ماهه (تومان)
45.000
58.200
79.750
109.900
177.400
193.150
یک ماهه (تومان)
15.000
21.000
28.450
41.800
68.800
74.050
ترافیک ماهیانه
3 گیگ
5 گیگ
6 گیگ
15 گیگ
30 گیگ
30 گیگ
 
DP-1024-3G
DP-1024-5G
DP-1024-6G-NF
DP-1024-15G
DP-1024-30G
DP-1024-30G-NF

 

یک ساله (تومان)
196.000
930.400
شش ماهه (تومان)
99.600
472.900
سه ماهه (تومان)
51.000
244.150
یک ماهه (تومان)
17.000
91.650
ترافیک ماهیانه
3 گیگ
40 گیگ
 
DP-2048-3G
DP-2048-40G-NF

 

هزینه استفاده از خدمات ترافیک تشویقی شبانه (از ساعت 2 تا 7 بامداد) ماهانه معادل ۵،٢۵۰ تومان است که به تعرفه قیمت این سرویس ها افزوده شده است.

  مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.

 به کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.

 هزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.

حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین میشود و حداقل نرخ بیت تضمین شده  برای مشترکین، به میزان یک هشتم نرخ بیت خط ایشان می باشد.

منظور از ترافیک هر دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است .

 مطابق مصوبه 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، قیمت سرویس های فوق بر اساس هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه و هزینه ترافیک می باشد.

 برای مصارف کسری از گیکا بایت ، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.

 ترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.

یک ساله (تومان)
1.139.400
2.062.800
3.898.800
7.539.500
شش ماهه (تومان)
588.700
1.065.800
2.014.400
3.895.400
سه ماهه (تومان)
307.000
555.850
1.050.550
2.031.500
یک ماهه (تومان)
105.500
191.000
361.000
698.100
سرعت / ترافیک
99GB - 512Kbps
198GB - 1024Kbps
396GB - 2018Kbps
791GB - 4096Kbps
سرویس های نامحدود طلایی
DP-512-GU
DP-1024-GU
DP-2048-GU
DP-4096-GU

 

sign-content مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.

sign-contentبه کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.

sign-contentدر قیمت های فوق تخفیف پرداخت (3 ماهه: 3%) - ( 6 ماهه: 7% ) و ( یک ساله: 10% ) لحاظ گردیده است.

sign-contentهزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.


star-icon"هدف داده پردازی فناوا ارایه بهترین تجربه استفاده از اینترنت پرسرعت و ارائه کیفیت و ضریب اشتراک بهتری نسبت به الزامات قانونی و چهارچوب قرارداد برای کلیه کاربران خود است. در همین راستا جهت بهره مندی از سرویس های نامحدود "سیاست استفاده منصفانه" اجرا شد و سرویس های نامحدود در 2 سطح سرعتی ارایه گردید تا از حفظ کیفیت سرویس برای تمام کاربران اطمینان حاصل شود.
البته درصورت درخواست مشتریان و نیاز به توضیح هر نوع جزییات بیشتر، همکاران داده پردازی فن آوا موظف هستند در هنگام خرید، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند."

به طور مثال : 

سرعت سرویس خریداری شما DP-512-GU است. برای اینکه شما تجربه بهتری از اینترنت داشته باشید، فن آوا به شکل نمودار زیر برای شما هدیه سرعت بالاتر در نظر گرفته است.

unlimit sample

قیمت (تومان)
25.000
40.000
60.000
100.000
ترافیک ماهیانه
17 گیگ
25 گیگ
33 گیگ
50 گیگ
سرعت سرویس
1Mbps
2Mbps
4Mbps
8Mbps
سرویس های غیر حجمی
DP-1Mbps-17G
DP-2Mbps-25G
DP-4Mbps-33G
DP-8Mbps-50G

 

sign-content مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.

sign-contentبه کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.

sign-contentهزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.

sign-contentترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.

تعرفه هر گیگابایت (ریال)
30.000
22.000
18.000
15.000
بازه حجم ترافیک (گیگ)
3 ≥ حجم ≥ 1
10 ≥ حجم > 3
30 ≥ حجم > 10
30 < حجم
 سطوح تعرفه
سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم

 

sign-content مطابق با بند 2 مصوبه 237 از مجموع ترافیک خریداری شده همواره هزینه 2 گیگا بایت اینترنت به عنوان حداقل مصرف، مطابق سطح 1 جدول از مشترک دریافت میشود.

sign-contentترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.

sign-contentجهت محاسبه ترافیک درخواستی، عدد حجم مد نظر را در باکس زیر وارد کنید تا هزینه به صورت خودکار محاسبه گردد.

مبلغ نهایی (تومان)
59.000
79.000
نوع مودم
Tenda - D151
Tenda - D301

star-iconهزینه مودم انتخابی به عهده مشتری میباشد.
star-iconقیمت ها با احتساب مالیات و ارزش افزوده می باشد.

modem edimax icon