شاخص های کیفیت شبکه

شهریور
446
52 ساعت
99%
0
0
100
100
مرداد
475
52 ساعت
99%
0
0
100
100
تیر
585
52 ساعت
100%
0
0
100
100
 عنوان
تعداد گزارش خرابی
متوسط زمان رفع خرابی
متوسط میزان رعایت یا تخطی از SLA
مجموع زمان قطعی خدمات در مسیرهای بین الملل
مجموع زمان قطعی خدمات در شبکه داخلی
درصد دسترسی‌پذیری خدمات در مسیرهای داخل کشور
درصد دسترسی‌پذیری خدمات در مسیرهای بین‌الملل

{addthis off}