سرویس FD (کد تایید طرح: 528095)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام
1 تا 40 1 60 30 140.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 1 120 60 269.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 1 260 130 551.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 180 90 411.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 360 180 789.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 780 390 1.614.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 360 180 804.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 720 360 1.542.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 1560 780 3.150.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 720 360 1.572.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 1440 720 3.012.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 2400 1200 4.740.000 تمدید - ثبت نام اولیه

بسته های حجمی (کد تایید طرح: 528095)

ترافیک داخلی (گیگ) ترافیک بین الملل (گیگ) قیمت (تومان) خرید
10 5 30.000 خرید
40 20 110.000 خرید
80 40 200.000 خرید
160 80 392.000 خرید
400 200 900.000 خرید
سرویس * FD (کد تایید طرح: 525938)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام
1 تا 40 1 60 30 172.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 1 120 60 328.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 1 260 130 686.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 180 90 507.800 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 360 180 996.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 3 780 390 2.019.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 360 180 996.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 720 360 1.896.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 6 1560 780 3.960.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 720 360 1.956.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 200 100 920.400 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 1440 720 3.720.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 تا 40 12 3120 1560 7.764.000 تمدید - ثبت نام اولیه

بسته های حجمی (کد تایید طرح: 525938)

ترافیک داخلی (گیگ) ترافیک بین الملل (گیگ) قیمت (تومان) خرید
10 5 25.000 خرید
40 20 90.000 خرید
80 40 160.000 خرید
160 80 312.000 خرید
400 200 700.000 خرید