Image

اینترنت پرسرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شركت فن آوا قرار گرفته است.
با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است.

بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن برای مكالمه های صوتی، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كارگرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت.
جهت تفكيك صوت و ديتا درسمت مشترک ، از Splitter استفاده می گردد. 

سرويس خوشامد : با خدمات ارزش افزوده

سرويس خوشامد حجم داخلی قيمت (تومان)
8 مگ 1 ماهه 280 گيگ + يك ماه زمان اضافه 280 گیگ 34.000
16 مگ 1 ماهه 320 گيگ + يك ماه اضافه 320 گیگ 52.000

سرویس دورهمی : با خدمات ارزش افزوده

سرویس دورهمی حجم داخلی قیمت (تومان)
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه + (20 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 30 گیگ 25.000
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (70 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 100 گیگ 75.000
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه + (75 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 90 گیگ 40.000
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + (225 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 270 گیگ 120.000
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه 540 گیگ 240.000
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (95 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 120 گیگ 50.000
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (285 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 360 گیگ 150.000
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + (570 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه 720 گیگ 300.000
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (130 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دورهمی) 160 گیگ 65.000
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (390 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دورهمی) 480 گیگ 195.000
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه + (780 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه دورهمی) + 50 گیگ هدیه 960 گیگ 390.000
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه + (1560گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه دورهمی) + 1 ماه زمان اضافه 1920 گیگ 780.000
0.5 مگ 1 ماهه 2 گيگ 0.5 گیگ 12.500
1مگ 1 ماهه 2 گيگ 2 گیگ 20.000
3مگ 1 ماهه 2 گيگ 2 گیگ 35.000

سرويس XON : با خدمات ارزش افزوده

سرويس XON حجم داخلی قيمت (تومان)
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه + پکیج XON

(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی + 90 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه)

120 گیگ 150.000
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه + پکیج XON

(پینگ تضمین شده، Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter، پهنای باند شناور با burst فوق العاده، رنج آی پی اختصاصی، لاین پروفایل سفارشی+ 155 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه)

200 گیگ 240.000

سرویس دانلودر : با خدمات ارزش افزوده

سرویس دانلودر حجم داخلی قیمت (تومان)
6 مگ 1 ماه 20 گیگ سرویس پایه + (480 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 500 گیگ 63.000
6 مگ 3 ماه 60 گیگ سرویس پایه + (1440 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 1500 گیگ 184.000
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه + (615 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 640 گیگ 70.000
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه + (1845 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 1920 گیگ 210.000
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه + (970 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 1000 گیگ 91.000
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه + (2910 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 3000 گیگ 270.000
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه + (1245 گیگ بسته ترافیکی 1 ماهه دانلودر) 1280 گیگ 112.000
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه + (3735 گیگ بسته ترافیکی 3 ماهه دانلودر) 3840 گیگ 326.000

سرویس StartUp : با خدمات ارزش افزوده

سرویس StartUp حجم داخلی قیمت (تومان)
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 450 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه)

600 گیگ 424.000
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 900گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه

1200 گیگ 846.000
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 690گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه)

870 گیگ 550.000
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 1200 گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه

1560 گیگ 1.100.000
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 750 گیگ بسته ترافیکی 6 ماهه)

960 گیگ 676.000
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه + پکیج StartUp

(تک ip، انتقال حجم به یک دوره بعد + نصب و راه اندازی رایگان + 1500گیگ بسته ترافیکی 12 ماهه) + 1 ماه زمان اضافه

1920 گیگ 1.352.000

سرویس پایه :سطح برنزی

سرویس پایه مدت (ماه) حجم داخلی قیمت (تومان)
2 مگ 1 ماه 10 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 10 گیگ 22.500
2 مگ 3 ماه 30 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 30 گیگ 67.500
4 مگ 1 ماه 15 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 15 گیگ 36.000
4 مگ 3 ماه 45 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 45 گیگ 108.000
4 مگ 6 ماه 90 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 90 گیگ 216.000
6 مگ 1 ماه 20 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 20 گیگ 40.500
6 مگ 3 ماه 60 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 60 گیگ 121.500
8 مگ 1 ماه 25 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 25 گیگ 45.000
8 مگ 3 ماه 75 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 75 گیگ 135.000
8 مگ 6 ماه 150 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 150 گیگ 270.000
8 مگ 12 ماه 300 گیگ سرویس پایه 12 ماهه 300 گیگ 540.000
12 مگ 1 ماه 30 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 30 گیگ 58.500
12 مگ 3 ماه 90 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 90 گیگ 175.500
12 مگ 6 ماه 180 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 180 گیگ 351.000
12 مگ 12 ماه 360 گیگ سرویس پایه 12 ماهه 360 گیگ 702.000
16 مگ 1 ماه 35 گیگ سرویس پایه 1 ماهه 35 گیگ 72.000
16 مگ 3 ماه 105 گیگ سرویس پایه 3 ماهه 105 گیگ 216.000
16 مگ 6 ماه 210 گیگ سرویس پایه 6 ماهه 210 گیگ 432.000
16 مگ 12 ماه 420 گیگ سرویس پایه 12 ماهه 420 گیگ 864.000
 • سرویس ها به دو صورت پایه و باارزش افزوده به مشترکین ارائه می شود
 • به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
 • ترافیک باقیمانده سرویس ها (بجز سرویس های Startup) قابل‌انتقال به دوره بعدی نمی باشد
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 • جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
ویژگی خدمات سرویس های برنزی
SLA 98%
ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
2 گیگابایت 1 گیگابایت 2.000
10 گیگابایت 5 گیگابایت 9.500
40 گیگابایت 20 گیگابایت 36.000
100 گیگابایت 50 گیگابایت 80.000
200 گیگابایت 100 گیگابایت 130.000
500 گیگابایت 250 گیگابایت 287.500
2000 گیگابایت 1000 گیگابایت 600.000
IP(ویژه) تعداد قیمت(تومان)
آی پی استاتیک ویژه 1 عدد 10.000
آی پی استاتیک ویژه 4 عدد 40.000
آی پی استاتیک ویژه 8 عدد 80.000
IP(عادی) تعداد قیمت(تومان)
آی پی استاتیک عادی 1 عدد 5.000
آی پی استاتیک عادی 4 عدد 20.000
آی پی استاتیک عادی 8 عدد 40.000
آی پی های استاتیک ویژه به همراه قابلیت های ارزش افزوده شامل : 

 • امکان ثبت انواع رکوردای DNS از قبیل PTR Record توسط شرکت داده پردازی فن آوا 
 • امکان استفاده از سرویس های فایروال
 • در صورت درخواست امکان محدودسازی پورت های انتخابی 
 • کلیه سرویس های ارزش افزوده به تمامی مشترکین حقیقی و حقوقی ارائه میگردد.

سرویس نارون

سرویس نارون مدت (ماه) حجم داخلی قیمت (تومان)
نارون6 مگ 6 ماهه 200گیگ + 20گیگ هدیه 6 ماهه 220 گیگ 270.000
نارون 6 مگ 12 ماهه 400گیگ +50گیگ هدیه 12 ماهه 450 گیگ 498.000
نارون 10 مگ 3 ماهه 600گیگ+20گیگ هدیه 3 ماهه 620 گیگ 167.000
نارون 10 مگ 6 ماهه 1000گیگ+50گیگ هدیه 6 ماهه 1050 گیگ 330.000
نارون 14 مگ 3 ماهه 900گیگ+20گیگ هدیه 3 ماهه 920 گیگ 215.000
نارون 14 مگ 6 ماهه 1200گیگ+50گیگ هدیه 6 ماهه 1250 گیگ 425.000
نارون 10مگ 12 ماهه 400گیگ 12 ماهه 400 گیگ 345.000
ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
یک روزه 120 گیگابایت 60 گیگابایت 23.900
یک روزه 50 گیگابایت 25 گیگابایت 12.100
یک روزه 30 گیگابایت 15 گیگابایت 8.100
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.900
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 14.900
هفت روزه 100 گیگابایت 50 گیگابایت 7.900
یک روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 2.900
بسته های مهتاب (5 تا 9 شب)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 92 گیگابایت 46 گیگابایت 85.500
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 19.550
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 2.400
in-box
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 9.000
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.500
بسته های مخصوص اینستاگرام
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 80 گیگابایت 40 گیگابایت 35.000
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 12.000
جهت مشاهده قرارداد مشتری اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده قرارداد مشتریان تلفن ثابت اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، می توانید با شماره 82185-021 داخلی 2 تماس بگیرید و یا جهت تماس کارشناس های ما ، اطلاعات خود را وارد کنید.