Image

اینترنت پرسرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شركت فن آوا قرار گرفته است.
با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است.

بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن برای مكالمه های صوتی، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كارگرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت.
جهت تفكيك صوت و ديتا درسمت مشترک ، از Splitter استفاده می گردد. 

سرویس خوش آمد (کد تایید طرح: 523164)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام اولیه
8 3 4040 2020 149.000 ثبت نام اولیه
8 6 8080 4040 299.000 ثبت نام اولیه
8 12 6060 3030 599.000 ثبت نام اولیه
سرويس گیم (XON) (کد تایید طرح: 525098)
پینگ تضمین شده،Nat type 2 برای کنسول، حداقل jitter ،پهنای باند شناور با burst فوق العاده ،رنج آی پی اختصاصی،لاین پروفایل سفارشی
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام اولیه
4 3 360 (90 گیگ + 270 گیگ ترافیک اضافه) 180 (45 گیگ + 135 گیگ ترافیک اضافه) 375.000 تمدید - ثبت نام اولیه
سرویس دورهمی (کد تایید طرح: 524893)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام
0.5 1 4 2 12.500 تمدید - ثبت نام اولیه
1 1 4 2 20.000 تمدید - ثبت نام اولیه
2 1 10 5 25.000 تمدید - ثبت نام اولیه
3 1 10 5 35.000 تمدید - ثبت نام اولیه
4 1 20 10 40.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 1 30 15 50.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 1 60 30 80.000 تمدید - ثبت نام اولیه
0.5 3 12 6 37.500 تمدید - ثبت نام اولیه
1 3 12 6 60.000 تمدید - ثبت نام اولیه
2 3 30 15 75.000 تمدید - ثبت نام اولیه
3 3 30 15 105.000 تمدید - ثبت نام اولیه
4 3 60 30 120.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 3 90 45 150.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 3 180 90 240.000 تمدید - ثبت نام اولیه
0.5 6 24 12 75.000 تمدید - ثبت نام اولیه
1 6 24 12 120.000 تمدید - ثبت نام اولیه
2 6 60 30 150.000 تمدید - ثبت نام اولیه
3 6 60 30 210.000 تمدید - ثبت نام اولیه
4 6 120 60 240.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 6 180 90 300.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 6 360 180 480.000 تمدید - ثبت نام اولیه
2 12 120 60 300.000 تمدید - ثبت نام اولیه
3 12 120 60 420.000 تمدید - ثبت نام اولیه
4 12 240 120 480.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 12 360 180 600.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 12 720 360 960.000 تمدید - ثبت نام اولیه
سرویس اقتصادی (کد تایید طرح: 524895)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام
4 1 100 (40 گیگ + 60 گیگ ترافیک اضافه) 50 (20 گیگ + 30 گیگ ترافیک اضافه) 99.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 1 200 (80 گیگ + 120 گیگ ترافیک اضافه) 100 (40 گیگ + 60 گیگ ترافیک اضافه) 140.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 3 600 (240 گیگ + 360 گیگ ترافیک اضافه) 300 (120 گیگ + 180 گیگ ترافیک اضافه) 420.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 6 1200 (480 گیگ + 720 گیگ ترافیک اضافه) 600 (240 گیگ + 360 گیگ ترافیک اضافه) 814.800 تمدید - ثبت نام اولیه
8 12 2400 (960 گیگ + 1440 گیگ ترافیک اضافه) 1200 (480 گیگ + 720 گیگ ترافیک اضافه) 1.596.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 1 300 (120 گیگ + 180 گیگ ترافیک اضافه) 150 (60 گیگ + 90 گیگ ترافیک اضافه) 160.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 3 900 (360 گیگ + 540 گیگ ترافیک اضافه) 450 (180 گیگ + 270 گیگ ترافیک اضافه) 480.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 6 1800 (360 گیگ + 1440 گیگ ترافیک اضافه) 900 (180 گیگ + 720 گیگ ترافیک اضافه) 931.200 تمدید - ثبت نام اولیه
16 12 3600 (720 گیگ + 2880 گیگ ترافیک اضافه) 1800 (360 گیگ + 1440 گیگ ترافیک اضافه) 1.824.000 تمدید - ثبت نام اولیه
سرویس دانلودر (کد تایید طرح: 524898)
سرعت Mbps زمان (ماه) حجم داخلی (گیگ) حجم بین الملل (گیگ) قيمت (تومان) ثبت نام
4 1 250 (40 گیگ + 210 گیگ ترافیک اضافه) 125 (20 گیگ + 105 گیگ ترافیک اضافه) 125.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 1 500 (80 گیگ + 420 گیگ ترافیک اضافه) 250 (40 گیگ + 210 گیگ ترافیک اضافه) 190.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 3 1500 (240 گیگ + 1260 گیگ ترافیک اضافه) 750 (120 گیگ + 630 گیگ ترافیک اضافه) 570.000 تمدید - ثبت نام اولیه
8 6 3000 (480 گیگ + 2520 گیگ ترافیک اضافه) 1500 (240 گیگ + 1260 گیگ ترافیک اضافه) 1.105.800 تمدید - ثبت نام اولیه
8 12 6000 (960 گیگ + 5040 گیگ ترافیک اضافه) 3000 (480 گیگ + 2520 گیگ ترافیک اضافه) 2.166.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 1 1000 (120 گیگ + 880 گیگ ترافیک اضافه) 500 (60 گیگ + 440 گیگ ترافیک اضافه) 250.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 3 3000 (360 گیگ + 2640 گیگ ترافیک اضافه) 1500 (180 گیگ + 1320 گیگ ترافیک اضافه) 750.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 6 6000 (720 گیگ + 5280 گیگ ترافیک اضافه) 3000 (360 گیگ + 2640 گیگ ترافیک اضافه) 1.455.000 تمدید - ثبت نام اولیه
16 12 1200 (1440 گیگ + 10560 گیگ ترافیک اضافه) 6000 (720 گیگ + 5280 گیگ ترافیک اضافه) 2.850.000 تمدید - ثبت نام اولیه
  • به آستانه مصرف ترافیکی هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.و پس از عبور از آستانه منصفانه ماهیانه، سرعت سرویس حداقل تا 128 Kbps کاهش می یابد
  • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و امکان دارد در ۵ درصد مواقع، به میزان 50% کاهش یابد.
  • ترافیک باقیمانده سرویس ها قابل‌انتقال به دوره بعدی نمی باشد
  • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
  • جزئیات پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات فن آوا، مطابق با ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات میباشد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
ویژگی خدمات سرویس های برنزی
SLA 98%

بسته های حجمی (کد تایید طرح: 524934)

ترافیک داخلی (گیگ) ترافیک بین الملل (گیگ) قیمت (تومان) خرید
10 5 10.000 خرید
40 20 40.000 خرید
90 45 85.000 خرید
200 100 170.000 خرید
500 250 400.000 خرید
1000 500 750.000 خرید
2000 1000 1.400.000 خرید

آی پی های استاتیک

آی پی (internet Protocol) عددی چند رقمی است که هر دستگاه متصل به شبکه اینترنت با آن شناخته می شود، معمولا  IP هر کاربر در هر بار اتصال به اینترنت تغییر می کند که این مسئله برای کابران عادی مشکلی در سرعت و کیفیت اتصال ایجاد نمی کند ولی کاربرانی نیز هستند که احتیاج دارند همیشه با یک IP واحد به شبکه اینترنت وصل شوند و اصطلاحا به آی پی ثابت یا آی پی استاتیک نیاز دارند.

آی پی های استاتیک (کد تایید طرح: 525084)

IP(عادی) تعداد قیمت(تومان)
آی پی استاتیک عادی 1 عدد 5.000
آی پی استاتیک عادی 4 عدد 20.000
آی پی استاتیک عادی 8 عدد 40.000